Your browser does not support JavaScript!
衛保組-最新活動
防疫宣導

校園防疫衛教宣導影片清單

https://www.youtube.com/playlist?list=PLM6toqkxKbdyTMBjSUtFlJ-ZUc5b-VVZ8

各影片播放網址如下:

(一)校園防疫一「勤洗手」:

https://youtu.be/5wNPpuOm7HE

(二)校園防疫二「正確戴口罩」:

https://youtu.be/dhmiCD7myfU

(三)校園防疫三「呼吸道衛生及咳嗽禮節」:

https://youtu.be/_e77UAKKliQ

(四)校園防疫四「師生健康管理」:

https://youtu.be/44pWwPoK-Ek

(五)新冠肺炎校園防疫宣導影片:

https://youtu.be/r5bI1GE7DX8

2020-02-20
2020-02-03
2020-01-22
最新消息